Test porównujący wydajność wybranych systemów CAD – część druga.

Test miał na celu wykazanie ewentualnych różnic wydajnościowych w formie i szybkości działania wybranych systemów CAD – podczas pracy z modelem zawierającym kilkadziesiąt tysięcy części.

Testowy model złożeniowy został otwarty w każdym systemie z osobna w PEŁNEJ PAMIĘCI (bez aktywacji narzędzi wspomagających pracę na dużych złożeniach). Analizowana była m.in. szybkość reakcji na manipulację modelem; występujące różnice w reprezentacji geometrii podczas obrotu, przesuwania i skalowania; szybkość przeliczania operacji, zapisu projektu oraz m.in. użycie pamięci operacyjnej.


Zamieszczone wyniki przedstawiają średnią z kilku powtórzeń analizowanego parametru. Przebieg testu zarejestrowany został zewnętrzną kamerą. W materiale wideo widoczny jest stoper w tle oraz menedżer zadań wskazujący aktualne zużycie zasobów komputera.


Do testu użyte zostały następujące aplikacje:

  1. System „C”  – jeden z systemów CAD w wersji 32 bitowej;
  2. System „D”  – jeden z systemów CAD klasy „Middle range” w wersji 32 bitowej;
  3. T-Flex Parametric CAD 12 x32.

► Testowa konfiguracja sprzętowa (komputer 1) – Mobilna stacja robocza DELL Precision M6500:

System operacyjny Windows 7 Pro x64
Procesor i7 Q740 1.73 GHz
Pamięć RAM 8 GB
Karta graficzna Nvidia Quadro FX 2800 M
HDD SATA 3 Gb/s; 7200 RPM; 16 MB cache

Wersja sterownika karty graficznej: 8.17.12.9635

Porównanie wyników dla testu 2.
Tabela 1. Porównanie wyników testu

Objaśnienia do poszczególnych pozycji w tabeli:

Ad. 1 [Czas instalacji] Przybliżony czas typowej instalacji oprogramowania.

Ad. 2 [Wolna przestrzeń dyskowa potrzebna do instalacji] Ilość wolnego miejsca na dysku konieczna do uruchomienia procesu instalacji danego programu w opcjach standardowych.

Ad. 3 [Uruchomienie programu] Podany został czas uruchomienia programu za pierwszym razem po uruchomieniu systemu Windows oraz średnia z 3 kolejnych uruchomień. Czas uruchomienia mierzony jest do momentu pełnej gotowości aplikacji do pracy.

*) rzeczywisty czas uruchomienia aplikacji może być inny w zależności od zastosowanego typu licencji.

Ad. 4 [Rozmiar projektu testowego] Przed testem dokonany został import projektu złożeniowego 5 przenośników (każdy po ok. 6500 części) w formacie Parasolid (zapis tekstowy), następnie projekt został zapisany w wewnętrznym formacje każdego z testowanych systemów. Przedmiotem analizy był plik złożeniowy:

  1. *.### – dla systemu „C”;
  2. *.### – dla systemu „D”;
  3. *.GRB – dla systemu T-Flex CAD;

Projekt zawiera łącznie ok. 32 500 części zapisanych w 2312 plikach. Części powtarzające się we wszystkich przenośnikach stanowią osobne podzłożenie.


Z uwagi na występujące problemy z brakiem pamięci zgłaszane podczas importu modelu przez jedną z testowanych aplikacji (w wersji 32 bitowej) – ilość części w projekcie została zredukowana o połowę w stosunku do poprzedniego testu tj. z 10 przenośników (ok. 65 000 części) na 5 przenośników (ok. 32 500 części). Poniżej treść komunikatu:

komunikat zgłaszany przez jedną z aplikacji podczas importu złożenia 10 przenośników.

Ad. 5 [Otwarcie projektu złożeniowego zawierającego ok. 32 500 części] Czas otwarcia projektu z pozycji 4 – mierzony od momentu rozpoczęcia akcji „Otwórz” do możliwości kontynuacji pracy w programie.

**) model otwarty w Systemie „C” nie posiada osłony mechanizmu napędowego oraz tylnej klapy. Elementy te zostały usunięte z uwagi na występujące deformacje po imporcie. Jakość siatki geometrii w tym systemie ustawiona została na niższym poziomie z uwagi na konieczność wyświetlenia odsłoniętych części mechanizmu.

Z uwagi na powyższe został wykonany test uzupełniający w aplikacji T-Flex CAD, który po odsłonięciu w/w mechanizmu nie wykazał zauważalnego spadku wydajności.

Projekt otwarty w systemie C
Projekt otwarty w systemie „C”

Projekt otwarty w systemie D
Projekt otwarty w systemie „D”

Projekt otwarty w systemie T-Flex CAD 12
Projekt otwarty w systemie T-FLEX CAD 12

Ad. 6 [Użycie pamięci operacyjnej do otwarcia projektu] Podana wartość użycia pamięci operacyjnej RAM stanowi różnicę pomiędzy pamięcią użytą przy uruchomieniu aplikacji a całkowitą ilością pamięci użytą do otwarcia projektu.

Ad. 7 [Aktywny widok] W każdym z testowanych systemów aktywowany został domyślnie taki sam widok – bez opcji rzucania cienia oraz innych realistycznych trybów widoku, jakie mogłyby wpłynąć na pogorszenie wydajności danego systemu w stosunku do reszty testowanych aplikacji.

Ad. 8 [Czas reakcji na zmianę widoku standardowego] Czas mierzony od momentu wyboru opcji ustawiającej jeden z widoków standardowych (góra, przód, lewo itp.) do momentu reakcji systemu/poruszenia się modelu – podana została średnia z kilku zmian widoków.

Ad. 9 [Szybkość reakcji na obrót] Czas mierzony od momentu wciśnięcia przycisku/opcji aktywującej obrót – do momentu poruszenia się modelu (różnica w podanych czasach zależna jest od stopnia powiększenia modelu).

Ad. 10 [Upraszczanie geometrii podczas obrotu] Informacja związana z faktem występowania uprosz-czeń geometrii modelu podczas obrotu.

 Komentarz do wyniku testu dla poz.10


System C podczas obrotu testowym modelem
System C podczas obrotu testowym modelem
System „C” podczas obrotu testowym modelem


System D podczas obrotu testowym modelem
System D podczas obrotu testowym modelem
System „D” podczas obrotu testowym modelem


T-FLEX CAD podczas obrotu testowym modelem
T-FLEX CAD podczas obrotu testowym modelem
T-FLEX CAD podczas obrotu testowym modelem


Ad. 11 [Wygładzanie krawędzi] Informacja związana z aktywnością opcji antyaliasingu. Włączone wygładzanie krawędzi wpływa na polepszenie jakości wyświetlanego obrazu, jednocześnie ujemnie wpływa na wydajność. Opcja jest domyślnie aktywna w systemach, które oferują taką możliwość.

Wygładzanie krawędzi
Wygładzanie krawędzi (antyaliasing) w System „C” (brak) / System „D” (brak) / T-Flex CAD (aktywne)

Ad. 12 [Czas powrotu do pracy po obrocie modelem] Czas możliwości wyboru dowolnej opcji po zaprzestaniu obrotu modelem. Jest to również czas powrotu do rzeczywistej/nieuproszczonej reprezentacji geometrii.

Ad. 13 [Wykonanie przykładowej operacji zaokrąglenia krawędzi] Czas przeliczania operacji zaokrą-glenia krawędzi na wybranej części (tej samej dla każdego systemu).

Ad. 14 [Cofnięcie operacji] Czas oczekiwania na cofnięcie operacji dokonanej w poz. 13 (powrót do poprzedniego stanu geometrii).

Ad. 15 [Zapis modelu] Zapis geometrii przez opcję „Zapisz jako” – czas mierzony do mementu w którym możliwa jest kontynuacja pracy w programie.


Podsumowując osiągnięte przez dane aplikacje czasy – otrzymamy w przypadku wykonania takich czynności jak:

pierwsze uruchomienie aplikacji + otwarcie projektu + 3 krotna zmiana widoku standardowego +obrót modelem + wybór/wykonanie operacji zaokrąglenia + cofnięcie operacji + zapis projektu
(suma najkrótszych czasów uwzględniająca oczekiwanie na możliwość kontynuacji pracy) następujące rezultaty:

► System „C” – 291 sek.
► System „D” – 488 sek.
► T-FLEX CAD 12 – 106 sek.


Przebieg testu na Komputerze 1 (DELL Precision M6500) został zarejestrowany zewnętrzną kamerą, aby nie obciążać sprzętu dodatkowo działającym procesem. W materiale ukazane są również opcje/ustawienia wydajnościowe każdej z aplikacji aktywne podczas testu.

Z uwagi na niepublikowanie nazw testowanych aplikacji – udostępniony został materiał wideo dla aplikacji T-Flex CAD 12.

Sekcja filmowa – Test wydajności

Wróć do poprzedniego testu Zobacz kolejny test


Znaki towarowe zastrzeżone:
Wszystkie znaki towarowe – T-Flex CAD, T-Flex Parametric CAD, Windows, Nvidia, Geforce, Parasolid, Dell, HP i inne użyte w materiale są zastrzeżone przez odpowiednich właścicieli.