Test porównujący wydajność wybranych systemów CAD – część trzecia.

Test miał na celu wykazanie ewentualnych różnic wydajnościowych w formie i szybkości działania wybranych systemów CAD – podczas pracy z modelem zawierającym kilkadziesiąt tysięcy części.

Testowy model złożeniowy został otwarty w każdym systemie z osobna w PEŁNEJ PAMIĘCI (bez aktywacji narzędzi wspomagających pracę na dużych złożeniach). Analizowana była m.in. szybkość reakcji na manipulację modelem; występujące różnice w reprezentacji geometrii podczas obrotu, przesuwania i skalowania; szybkość przeliczania operacji, zapisu projektu oraz m.in. użycie pamięci operacyjnej.


Zamieszczone wyniki przedstawiają średnią z kilku powtórzeń analizowanego parametru. Przebieg testu zarejestrowany został zewnętrzną kamerą. W materiale wideo widoczny jest stoper w tle oraz menedżer zadań wskazujący aktualne zużycie zasobów komputera.


Do testu użyte zostały następujące aplikacje:

  1. System „E”  – wersja 32 bitowa;
  2. T-Flex Parametric CAD 12 w wersji 32 bitowej;
  3. System „F”  – wersja 32 bitowa;
  4. System „F”  – wersja 64 bitowa;

Informacja o testowanym modelu:

 Instalacja rurowa - kliknij, żeby powiększyć
Złożenie „Instalacja rurowa” składająca się z 1177 części.

 Kliknij, aby powiększyć   Kliknij, aby powiększyć   Kliknij, aby powiększyć
Złożenie „Instalacja rurowa” w powiększeniu (kliknij, aby powiększyć).

Testowy model - Kliknij, aby powiększyć
Złożenie będące przedmiotem analizy – 29425 części (25 „Instalacji rurowych” po 1177 części każda).

► Testowa konfiguracja sprzętowa (komputer 1) – Mobilna stacja robocza DELL Precision M6500:

System operacyjny Windows 7 Pro x64
Procesor i7 Q740 1.73 GHz
Pamięć RAM 8 GB
Karta graficzna Nvidia Quadro FX 2800 M
HDD SATA 3 Gb/s; 7200 RPM; 16 MB cache

Wersja sterownika karty graficznej: 8.17.12.9635

Porównanie wyników dla testu 3.
Tabela 1. Porównanie wyników testu

Objaśnienia do poszczególnych pozycji w tabeli:

Ad. 1 [Czas instalacji] Przybliżony czas typowej instalacji oprogramowania.

Ad. 2 [Wolna przestrzeń dyskowa potrzebna do instalacji] Ilość wolnego miejsca na dysku konieczna do uruchomienia procesu instalacji danego programu w opcjach standardowych.

*) rzeczywisty rozmiar katalogu programu / sugerowany rozmiar wymagany przez instalatora.

Ad. 3 [Uruchomienie programu] Podany został czas uruchomienia programu za pierwszym razem po uruchomieniu systemu Windows oraz średnia z 3 kolejnych uruchomień. Czas uruchomienia mierzony jest do momentu pełnej gotowości aplikacji do pracy. Rzeczywisty czas uruchomienia aplikacji może być inny w zależności od zastosowanego typu licencji.

Ad. 4 [Rozmiar projektu testowego] Przed testem dokonany został import projektu złożeniowego 25 instalacji rurowych (każda po 1177 części) w formacie Parasolid (dla systemu „E” i T-Flex CAD) oraz STEP (dla systemu „F”), następnie projekt został zapisany w wewnętrznym formacie każdego z testowanych systemów. Przedmiotem analizy był plik złożeniowy:

  1. *.### – dla systemu „E”;
  2. *.GRB – dla systemu T-Flex CADŸ;
  3. *.### – dla systemu „F”;

Projekt zawiera łącznie 29 425 części zapisanych w 737 plikach. Części powtarzające się we wszystkich złożeniach stanowią osobne podzłożenie.

**) W systemie „E” analizie poddany został plik zawierający wbudowane części i podłożenia z uwagi na występujące problemy z zapisem wyodrębnianych po imporcie fragmentów.

Ad. 5 [Otwarcie projektu złożeniowego zawierającego ok. 29 425 części] Czas otwarcia projektu z pozycji 4 – mierzony od momentu rozpoczęcia akcji „Otwórz” do możliwości kontynuacji pracy w programie.

W wersji 32 bitowej systemu „F” do otwarcia użyty został model zaimportowany i zapisany w wersji 64 bitowej tego oprogramowania.

***) Czas podany w nawiasie uwzględnia oczekiwanie na załadowanie drzewa modelu 3D w systemie „E”.

Projekt otwarty w systemie E
Projekt otwarty w systemie „E”

Projekt otwarty w T-Flex CAD
Projekt otwarty w systemie T-FLEX CAD

Projekt otwarty w systemie F
Projekt otwarty w systemie „F”

Ad. 6 [Użycie pamięci operacyjnej do otwarcia projektu] Podana wartość użycia pamięci operacyjnej RAM stanowi różnicę pomiędzy pamięcią użytą przy uruchomieniu aplikacji a całkowitą ilością pamięci użytą do otwarcia projektu.

Ad. 7 [Aktywny widok] W każdym z testowanych systemów aktywowany został domyślnie taki sam widok – bez opcji rzucania cienia oraz innych realistycznych trybów widoku, jakie mogłyby wpłynąć na pogorszenie wydajności danego systemu w stosunku do reszty testowanych aplikacji.

Ad. 8 [Czas reakcji na zmianę widoku standardowego] Czas mierzony od momentu wyboru opcji ustawiającej jeden z widoków standardowych (góra, przód, lewo itp.) do momentu reakcji systemu/poruszenia się modelu – podana została średnia z kilku zmian widoków. W nawiasie podano średni czas rzeczywistego ustawienia widoku – często zależny od aktywnej opcji animowanej zmiany widoku.

Ad. 9 [Szybkość reakcji na obrót] Czas mierzony od momentu wciśnięcia przycisku/opcji aktywującej obrót – do momentu poruszenia się modelu.

Ad. 10 [Upraszczanie geometrii podczas obrotu] Informacja związana z faktem występowania upro-szczeń geometrii modelu podczas obrotu.

 Komentarz do wyniku testu dla poz.10


System E podczas obrotu testowym modelem
System „E” podczas obrotu testowym modelem


T-Flex CAD podczas obrotu testowym modelem

T-Flex CAD podczas obrotu testowym modelem


System F podczas obrotu testowym modelem
System „F” podczas obrotu testowym modelem


Ad. 11 [Wygładzanie krawędzi] Informacja związana z aktywnością opcji antyaliasingu. Włączone wygładzanie krawędzi wpływa na polepszenie jakości wyświetlanego obrazu, jednocześnie ujemnie wpływa na wydajność. Opcja jest domyślnie aktywna w systemach, które oferują taką możliwość.

Wygładzanie krawędzi
Antyaliasing w systemie „E” (aktywne) / T-Flex Parametric CAD (aktywne) / systemie „F” (brak)

Ad. 12 [Czas powrotu do pracy po obrocie modelem] Czas możliwości wyboru dowolnej opcji po zaprzestaniu obrotu, przesunięciu lub ustawieniu pożądanego widoku. Jest to również czas powrotu do rzeczywistej (nieuproszczonej) reprezentacji geometrii.

Ad. 13 [Usunięcie wybranego zestawu części (podzłożenia)] Czas reakcji na usunięcie bezpośrednio z 3D (lub drzewa historii) określonego podzłożenia (tego samego dla każdego systemu).

Podzłożenie wybrane do usunięcia    Stan po usunięciu
Wybrane podzłożenie do usunięcia / stan po usunięciu.

Ad. 14 [Cofnięcie  akcji z poz. 13] Czas oczekiwania na cofnięcie czynności dokonanej w poz. 13 (powrót do poprzedniego stanu złożenia głównego).

Ad. 15 [Zapis modelu] Zapis geometrii przez opcję „Zapisz” – czas mierzony do mementu w którym możliwa jest kontynuacja pracy w programie.

 


Podsumowując osiągnięte przez dane aplikacje czasy – otrzymamy w przypadku wykonania takich czynności jak:

pierwsze uruchomienie aplikacji + otwarcie projektu + 3 krotna zmiana widoku standardowego + obrót modelem + usunięcie części + cofnięcie operacji + zapis projektu
(suma najkrótszych czasów uwzględniająca oczekiwanie na możliwość kontynuacji pracy) następujące rezultaty:

► System „E” – 201 sek.
► T-FLEX CAD 12 – 99 sek.
► System „F” x64 – 429 sek.


Przebieg testu na Komputerze 1 (DELL Precision M6500) został zarejestrowany zewnętrzną kamerą, aby nie obciążać sprzętu dodatkowo działającym procesem. W materiale ukazane są również opcje/ustawienia wydajnościowe każdej z aplikacji aktywne podczas testu.

Z uwagi na niepublikowanie nazw testowanych aplikacji – udostępniony został materiał wideo dla aplikacji T-Flex CAD 12.

Sekcja filmowa – Test wydajności

Wróć do poprzedniego testu


Znaki towarowe zastrzeżone:
Wszystkie znaki towarowe – T-Flex CAD, T-Flex Parametric CAD, Windows, Nvidia, Geforce, Parasolid, Dell, HP i inne użyte w materiale są zastrzeżone przez odpowiednich właścicieli.