Bryły i części 3D

Modelowanie bryłowe

T-Flex CAD oferuje możliwość swobodnego modelowania geometrii 3D w niemodułowym środowisku. Środowisko pracy programu zapewnia wykonanie dowolnego rodzaju elementu bez konieczności otwierania specjalnego modułu. Użytkownik do dyspozycji ma wiele narzędzi standardowych oraz dedykowanych pod dany rodzaj konstrukcji. Modelowanie w taki sposób zapewnia zniesienie wielu ograniczeń jakie posiadają systemy modułowe.
Po otwarciu domyślnego prototypu „Model 3D„, użytkownik może wykonać dowolną geometrię (części bryłowe i powierzchniowe, blachy, rury itp.). Niemodułowe środowisko 3D programu daje dodatkowo możliwość pracy wielobryłowej gdzie konstruowane mogą być zależne od siebie modele bez konieczności uruchamiania pracy w kontekście (która również jest możliwa) czy otwierania modułu złożeniowego. W razie potrzeby projekt wielobryłowy może stać się pełnowartościowym złożeniem.

Własne biblioteki elementów/fragmenty adaptacyjne

Wiadomo, nie od dziś, jakie korzyści daje możliwość wykorzystania gotowych elementów bibliotecznych podczas tworzenia projektu. W wielu przypadkach tak przygotowane elementy nie są jednak wystarczające dla potrzeb konkretnych projektów, które bazować mogą na własnych normach zakładowych czy opierać się o części nienormowane. Dokonywane tutaj zmiany – wymagają często ponownego projektowania lub modyfikacji.
Elastyczność rozwiązania bazująca na zaawansowanych narzędziach systemu T-Flex CAD, projektowanie parametryczne, dostęp do wewnętrznych i zewnętrznych baz danych – ułatwia możliwość zaprojektowania nowych elementów bibliotecznych, które mogą być zaopatrzone w czytelne okna dialogowe do zmiany parametrów. T-Flex CAD jako jeden z nielicznych systemów do projektowania parametrycznego, nie wymaga korzystania z zewnętrznych programów takich jak np. MS Excel(R), który może być wykorzystany jedynie opcjonalnie.
Dodatkową szybką ścieżką zaprojektowania własnych elementów bibliotecznych jest wykorzystanie narzędzi zwanych „Fragmentami adaptacyjnymi„. Sięgnięcie do innowacyjnej technologii parametrycznych i definiowanych przez użytkownika narzędzi, które znacznie rozszerzają funkcjonalność modelowania pozwalając użytkownikom tworzyć własne polecenia do modelowania. Mechanizm ten może w dużym stopniu zredukować czas powstawania projektu dostarczając użytkownikom możliwość tworzenia swoich własnych narzędzi oraz bibliotek narzędzi do specyficznych zadań projektowych. Przygotowane w ten sposób własne „moduły” pod kątem ściśle dopasowanym do branży i wymagań projektowych pozwolą konstruktorom na przyspieszenie prac w środowisku konstrukcyjnym T-Flex CAD nie możliwych do osiągnięcia w innych systemach.

Parametryczność i adaptatywność

T-Flex CAD dzięki swojej parametryczności i adaptatywności zmniejsza ilość wykonywanych czynności przy projektowaniu i dokonywaniu zmian projektowych. Funkcjonalność ta pomaga np. powiązać części w sposób, który pozwala przy wprowadzeniu zmiany w jednej części sterować zmianami w częściach powiązanych. Wszystkie obiekty w T-Flex CAD mogą być powiązane z innymi obiektami. Zmienne można przypisać w dowolnym momencie do nazw komponentów, widoczności, materiału, dowolnego atrybutu liczbowego lub tekstowego. Dane mogą być przetworzone w dowolnym wyrażeniu algebraicznym lub logicznym w celu kontroli zachowania się projektu. Same zmienne można zmieniać ręcznie poprzez przeciąganie obiektów na ekranie, lub podając wartości w oknie „Edytora Zmiennych„, odczytując dane z plików ASCII lub różnego rodzaju baz danych. Dzięki temu T-Flex CAD jest idealnym systemem zarówno dla producentów jednostkowych części oraz rodzin części dla których ważne jest uzyskanie wielu wariantów czy konfiguracji.

Edycja bezpośrednia

T-Flex CAD obsługuje bezpośrednią edycję modeli 3D (zachowując historię zmian). Jest to bardzo pomocne przy pracy z modelami importowanymi, gdy nie ma dostępu do drzewa historii modelu. Np. możliwe jest zmodyfikowanie parametrów ścian, których powierzchnie są analityczne (walec, stożek, kula i torus), a także parametrów ścian utworzonych jako łączenia. Pozostałe operacje edycji to odciskanie, zastąpienie ściany, wydłużenie ściany, usunięcie ściany, rozdzielenie bryły itp.
Skomplikowane projekty parametryczne? W T-FLEX CAD okazują się prostsze niż w oprogramowaniu konkurencji… często dają też większe możliwości. Sposób wykonania i możliwość sterowania parametrami z poziomu własnego okna dialogowego to unikatowa funkcjonalność T-FLEX CAD.