Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „TFLEX.PL”
z dnia 10.04.2016

Sklep internetowy działający pod adresem www.tflex.pl prowadzony jest przez firmę NewTech Solutions Sp. z o.o.
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000157748;
REGON: 978035337; NIP 925-19-27-868.

§1 DEFINICJE

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Towarów;
 2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.tflex.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupu Towarów;
 3. NewTech Solutions– podmiot będący właścicielem i prowadzący Sklep;
 4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie;
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy NewTech Solutions i Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Czas realizacji Zamówienia – okres jaki upływa od momentu otrzymania przez Klienta od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy NewTech Solutions (w przypadku przedpłaty) do momentu wysyłki Towaru do Klienta.

§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie oraz zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 2. Klientowi zakazuje się dostarczania treści niezgodnych z prawem oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie i uciążliwy dla innych Klientów.
 3. Sprzęt i akcesoria komputerowe prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  Zamówione oprogramowanie dostarczane jest w wersjach pudełkowych na płytach DVD lub CD.
 4. Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na stronach internetowych Sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
 5. Informacje o Towarach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia w Sklepie można dokonać w następujący sposób:
  • na stronie internetowej www.tflex.pl: wypełniając formularz Zamówienia;
  • pocztą elektroniczną: wysyłając na adres podany na stronie KONTAKT – Zamówienie, zawierające dane wystarczające do jego realizacji tj. dane do faktury, adres dostawy oraz określenie sposobu płatności i wysyłki;
 2. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, należy dokonać wyboru Towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta dokonywany jest przez ich dodanie do Koszyka.
 4. W trakcie procedury Zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę przesyłki i płatności oraz uzupełnia dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imię i nazwisko (nazwę), adres, adres dostawy.
 5. Do zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu Sklepu przez Klienta.
 6. Procedura składania Zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”.
 7. W trakcie składania Zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”) Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towarów.
 8. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z NewTech Solutions.
 9. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „przedpłata przelewem bankowym”, do wiadomości dołączona jest faktura pro-forma zawierająca dane niezbędne do przelewu (faktura pro-forma może być również dostarczona w oddzielnej wiadomości).
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia.

§4 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA TOWARÓW

 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 14 dni roboczych od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy NewTech Solutions (w przypadku przedpłaty).
 2. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 3. NewTech Solutions zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli Zamówienie stało się niemożliwe do zrealizowania wskutek okoliczności, za które NewTech Solutions nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Dostawa Towarów do Klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 6. Ewentualne koszty dostawy zostają wskazane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
 7. Odbierając przesyłkę, Klient ma prawo do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, można sporządzić Protokół Szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Protokół powinien wówczas być przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz pracownika firmy kurierskiej. Sporządzony przy odbiorze przesyłki Protokół Szkody ułatwia procedurę reklamacji.

§5 CENY TOWARÓW I METODY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Towarów zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Towary w następujący sposób:
  • przelewem na rachunek bankowy NewTech Solutions.

§6 SZCZEGÓLNE REGULACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ TOWARÓW W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (ESD)

 1. Do Zamówień Towarów w wersji elektronicznej nie mają zastosowań regulacje zawarte w §4 pkt. 1, 4-7 oraz §5 pkt. 3.
 2. W przypadku Zamówień Towarów w wersji elektronicznej oraz Zamówień mieszanych (zawierających jednocześnie Towary w wersji tradycyjnej i elektronicznej), dostępnymi formami płatności są:
  • przelew na rachunek bankowy.
 3. W przypadku Zamówień wersji elektronicznych Towarów, Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy. Realizacja Zamówień mieszanych w zakresie dostawy Towarów w wersji tradycyjnej odbywa się na zasadach określonych w §4.
 4. Dostawa Towarów w wersji elektronicznej odbywa się automatycznie pocztą elektroniczną, niezwłocznie po wpłynięciu należności na rachunek bankowy NewTech Solutions
 5. W przypadku Zamówień niektórych Towarów w wersji elektronicznej, gdzie licencje zamawiane są dla konkretnego Klienta i w sposób nierozerwalnie z Nim związane (licencja imienna), realizacja Zamówienia rozpoczyna się w momencie wpłynięcia należności na rachunek bankowy NewTech Solutions i trwa do 7 dni.

§7 UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 10 dni od momentu dostarczenia Towaru do Klienta pod warunkiem nieaktywowania licencji w przypadku oprogramowania.
 2. Warunkiem odstąpienia od Umowy sprzedaży jest wysłanie na adres Sklepu (NewTech Solutions Sp. z o.o., ul. Inżynierska 8, 67-100 Nowa Sól) pisemnego Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu określonego w §7 pkt. 1.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadku:
  • Towarów zapisanych na informatycznych nośnikach danych, jeśli zostało usunięte oryginalne, fabryczne opakowanie Towaru;
  • Towarów w wersji elektronicznej (ESD), tj. kluczy licencyjnych przesyłanych pocztą elektroniczną, z uwagi na ich charakter;
  • Towarów, których licencje przygotowane są na specjalne zamówienie dla konkretnego Klienta i w sposób nierozerwalnie są z nim związane.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do niezwłocznego  zwrotu zakupionego Towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Dołączenie do zwracanego Towaru kompletu dokumentów ułatwi i przyspieszy procedurę odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży NewTech Solutions dokona zwrotu wpłaconej przez Klienta należności niezwłocznie, w terminie do 14 dni od odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży.
 6. Koszt opakowania i odesłania Towaru na adres Sklepu ponosi Klient.

§8 RĘKOJMIA ZA WADY

 1. NewTech Solutions jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, za wady fizyczne lub prawne sprzedanych Towarów w ramach rękojmi za wady, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§9 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. NewTech Solutions jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, za niezgodność sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży, na zasadach określonych w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu).
 3. NewTech Solutions zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§10 GWARANCJA JAKOŚCI

 1. NewTech Solutions nie jest producentem Towarów prezentowanych w Sklepie i nie udziela na nie własnej gwarancji.
 2. Warunki gwarancji udzielanej przez producentów Towarów prezentowanych w Sklepie określone są w umowach licencyjnych poszczególnych Towarów.

§11 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. NewTech Solutions podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić NewTech Solutions w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu) o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
 3. NewTech Solutions zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sklep w celu realizacji Zamówienia, a co za tym idzie mogą być one w tym celu przekazane innym podmiotom, takim jak np. firmy kurierskie.
 2. Klient ma prawo do dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania oraz żądania zaprzestania przetwarzania lub wykorzystywania, a także usunięcia swoich danych osobowych przez Sklep.
 3. Podczas procedury Zamówienia Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Sklep. Zgoda ta może zostać wycofana przez Klienta w każdej chwili.
 4. Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić ochronę udzielanym przez Klienta informacjom i danym osobowym, przekazanym podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania Zamówień.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy NewTech Solutions a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy NewTech Solutions a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę NewTech Solutions Sp. z .o.o.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i inne właściwe przepisy prawa polskiego.