zmiany i nowa funkcjonalność

Aktualizacja T-FLEX CAD 17 – zmiany i nowa funkcjonalność

Niektóre zmiany i nowa funkcjonalność T-FLEX CAD 17:

Rzutowanie 2D. Przebudowa polecenia na dużą skalę:

  1. Podczas rzutowania dostępne są automatyczne podglądy.
  2. Rzuty generowane są w tle na osobnych stronach typu „Rzutowanie”. Aktywacja danego widoku następuje automatycznie przy odnoszeniu.
  3. Wszystkie elementy i adnotacje dodane w trybie aktywnego widoku przenoszą się automatycznie z tym widokiem oraz są z nim usuwane.
  4. Mechanizm tworzenia lokalnych widoków przekroju oraz mechanizm tworzenia widoków przerwanych został znacznie ulepszony.
  5. Dodano możliwość edycji obszaru rzutowania, wewnątrz którego widoczny jest rzut. Ułatwia to znacznie wykonanie widoku ukazującego tylko istotny obszar rzutu.
  6. Do parametrów rzutowania dodano możliwość wyboru etapu scenariusza widoku eksplodowanego, co można wykorzystać np. do wykonania dokumentacji z ilustracjami instrukcji montażu/demontażu „krok po kroku”. Dodatkowo dodano możliwość rzutowania trajektorii ruchu oraz dostosowania rodzaju linii trajektorii.

produkty CAD - aktualizacja systemu

Więcej informacji…

…o zmianach znajduje się w zaktualizowanym dokumencie „Informacje o T-FLEX CAD 17”.

 1. Szkic.
  Dodano nowe polecenia szkicowania → równoległobok i szczeliny wg różnych parametrów.
 2. Tekst 2D.
  Dodano możliwość ustawienia podwójnych linii dla tabel.
  Dodano możliwość wstawiania obrazów do pola tekstowego.
 3. Wymagania techniczne.
  Dodano symbol pierwiastka kwadratowego (radykalny) do pisania formuł w wymaganiach technicznych rysunku.
 4. Kopiowanie parametrów tekstowych.
  Dodano możliwość kopiowania/wklejania właściwości tekstu bez samego tekstu.
 5. Kreskowanie.
  Dodano pole wyboru „Linie ukryte” do okna parametrów polecenia.
 6. Orientacja strony.
  Lista rozwijana dla przycisku została usunięta. Teraz orientacja strony Pion/Poziom jest automatycznie zmieniana po kliknięciu na polecenie.
 7. Rozmiar strony.
  Do polecenia „Zmień wielkość i pozycję” płaszczyzny dodano przycisk automenu pozwalający na szybkie przejście do rysowania po ustaleniu rozmiaru i położenia płaszczyzny pracy.
 8. Wyciągnięcie po profilach.
  Aktualizacja okna dialogowego operacji, dodanie nowej funkcjonalności (Zobacz również „Informacje o T-FLEX CAD 17”).
 9. Podziel. Dodano możliwość wyboru geometrii do zachowania podczas dzielenia. Reszta geometrii jest usuwana ze sceny i drzewa modelu.
 10. Otwór.
  Nazwa w Drzewo Modelu 3D wyświetla teraz typ otworu, średnicę i długość.
 11. Płaszczyzna pracy.
  Zaktualizowano interfejs poleceń oraz możliwość tworzenia płaszczyzny pracy równoległej do aktualnego punktu widoku.
 12. Ścieżka 3D.
  Dodano możliwość wyboru typu ścieżki 3D z okna parametrów polecenia.
 13. Węzeł 3D.
  Dodano możliwość tworzenia węzła 3D w geometrycznym środku powierzchni.
 14. Utnij przekrojem.
  Dodano możliwość kontrolowania kierunku przekroju za pomocą zmiennej.
 15. Szyk 3D.
  Dodano wskazówki na pasku stanu.
 16. Struktura produktu.
  Dodano możliwość eksportu do CSV.
 17. Struktura złożenia.
  Znaczne przyspieszenie podczas pracy w kontekście dużych złożeń.
 18. Transformacja.
  Dodano możliwość przenoszenia grupy obiektów.
  Dodano możliwość użycia polecenia do tworzenia wiązań do pozycjonowania obiektów bez tworzenia samego wiązania.
 19. Wiązania 3D.
  Dodano nowy typ wiązania „Więź”, który pozwala na poruszanie kilkoma elementami jako całością.
  Dodano możliwość ustawiania wiązań fragmentów przez ich zewnętrzne węzły 3D.
  Dodano oznaczanie fragmentów z dozwolonymi stopniami swobody w drzewie modelu.
  Dodano wyświetlanie wiązań zewnętrznych i dozwolone stopnie swobody fragmentu w oddzielnym folderze w drzewie modelu.
  Dodano możliwość przesuwania fragmentów 3D połączonych za pomocą węzłów 3D.
 20. Pełna regeneracja.
  Zaktualizowano okno dialogowe do pełnej regeneracji modelu 3D. Do okna dialogowego dodano opcje aktualizacji elementów projektu.
 21. Zmierz.
  Dodano właściwość Środkowy kąt łuku, obliczany jako różnica między kątem początkowym i końcowym.
 22. Tolerancje złożone.
  Teraz tolerancje złożone mogą składać się z dowolnej liczby tolerancji, mają wyrównane komórki, a identyczne komórki ze znakiem typu są łączone w jedną wspólną.
 23. Słownik.
  Dodano możliwość wyszukiwania w bazie danych słownika.
 24. Interfejs użytkownika.
  Aby uprościć przełączanie stron z dużą liczbą, do obszaru zakładek strony dodano przycisk z rozwijanym menu.
  Dodano możliwość przenoszenia przycisków wyboru (prostokąt\lasso\swobodna krzywa) do niestandardowych paneli i do wstążki.
 25. Schowek.
  Dodano możliwość wstawiania zdjęć ze schowka do tekstu i tabel.
 26. Okno „Informacje”.
  Dodano wyświetlanie liczby ścian, krawędzi i wierzchołków do okna Informacje dla operacji.
 27. Pasek narzędzi widoku.
  Dodano możliwość powiększania/zmniejszania czcionki w scenie 3D na pasku narzędzi Widok.
 28. ​​Opcje systemu.
  Dodano możliwość ustawienia przezroczystości podczas dynamicznego podświetlania ścian na scenie 3D.
 29. Konwerter dokumentu.
  Konwerter dokumentów wyświetla teraz postęp konwersji i informacje o błędach. Możesz wyszukiwać według drzewa biblioteki, listy załadowanych plików, drzewa zespołu, procesu konwersji lub dziennika.
 30. Zmienne.
  Do Parametrów Dokumentu na nowej karcie [Kompatybilny] dodano nowe pole wyboru „Użyj zmiennych w warunkach wyszukiwania bazy danych”. Ustawienie jest tworzone, aby zapobiec rekursji w starych dokumentach, w których nazwy kolumn w bazie danych mogą zaczynać się od '$’.Teraz, kiedy wprowadzisz nową zmienną w polu operacyjnym o składniach takich jak „nazwa_zmiennej=wartość” lub „$nazwa_zmiennej=tekst”, system automatycznie przyjmie wartość po symbolu równości i sam utworzy zmienną. Przykładowo wpisanie w polu długości wyciągnięcia „wys=150” spowoduje automatyczne utworzenie zmiennej o wartości 150.
 31. Funkcja tgetv().
  Dodano możliwość dostosowania formatu daty i czasu.
 32. Materiały.
  Dodano okno do łączenia materiałów dokumentu z materiałami wybranej biblioteki.
  Dodano dodatkowe parametry dla materiału ortotropowego.
 33. Tryb integracji T-FLEX DOCs.
  Dodano paski narzędzi do okna widoku modelu 3D w T-FLEX DOCs. Dostępne pomiary, uwagi, scenariusz widoku rozstrzelonego, widok.
  Dodano możliwość przechodzenia do katalogu T-FLEX DOCs podczas generowania wymagań technicznych za pomocą tabelki rysunkowej.
 34. Kontrola jakości.
  Dodano sprawdzanie spacji w opisie/numerze części.
 35. Import.
  Obsługa importu/bezpośredniego odczytu plików SolidWorks 2021.
  Wsparcie dla importu formatu 3MF.
 36. Import/Eksport.
  Dodano obsługę nowego formatu NX Unigraphics 1953.
 37. Eksport.
  Dodano możliwość eksportu ograniczeń do formatów rastrowych – bmp, png, jpeg, tiff.
 38. Wiele innych zmian i poprawek.

Dokładny spis zmian znajduje się w dokumencie „T-FLEX CAD 17 Current Changes.pdf” do znalezienia w Menu Start/Programy/T-FLEX Parametric CAD 17 (po instalacji aktualizacji).

Zaktualizowany dokument „Informacje o T-FLEX CAD 17” można otworzyć bezpośrednio ze strony Startowej T-FLEX CAD (po instalacji aktualizacji).

Wszyscy klienci komercyjni mogą już korzystać z aktualizacji!